કુટુંબ ની માહિતી

 • કુટુંબ નંબર : 8
 • કુટુંબ ના વડીલનું નામ : પ્રફુલ મુળજી છાંટબાર
 • અટક : છાંટબાર
 • મૂળ ગામ : ડુમરા
 • દેવ સ્થાન(ગામ) : ક્ષેત્રપાળ
 • કુલ દેવી(ગામ) : વીંધ્યવાસીની
 • હાલ નું ગામ : નલિયા
 • ગોત્ર : કપિલ
 • આપણો પરિચય ક્રમાંક : 50
 • કુટુંબની વાર્ષિક આવક : 0
 • પીન કોડ : 370655
 • હાલનું સરનામું : તળાવશેરી, નલિયા - કચ્છ, તા - અબડાસા.
 • ફોન નંબર : 9879715674
 • પીન કોડ : 370655
 • વ્યવસાયનું સરનામું : તળાવશેરી, નલિયા - કચ્છ, તા - અબડાસા.
 • ફોન નંબર : 9879715674

કુટુંબના સભ્યોની માહિતી

ક્રમવ્યક્તિ નંબરવ્યક્તિનું નામસબંધજન્મ તારીખઉમરવૈવાહિકવડીલ
1 28 પ્રફુલ મુળજી છાંટબાર પોતે16/10/196360પરણિતહા
2 29 નિહારીકા પ્રફુલ છાંટબાર પત્ની12/01/197251પરણિતના
3 30 શ્યામ પ્રફુલ છાંટબાર પુત્ર28/08/199627બાળ કક્ષાના
4 31 જીતેન્દ્ર મુળજી છાંટબાર ભાઈ14/04/195865અપરણિતના
Our Parivar Want to Say Something