કુટુંબ ની માહિતી

 • કુટુંબ નંબર : 11
 • કુટુંબ ના વડીલનું નામ : મયુર હરીલાલ મામતોરા
 • અટક : મામતોરા
 • મૂળ ગામ : મુન્દ્રા
 • દેવ સ્થાન(ગામ) : જશરાજ
 • કુલ દેવી(ગામ) : હિંગળાજ
 • હાલ નું ગામ : નલિયા
 • ગોત્ર : કૌશિક
 • આપણો પરિચય ક્રમાંક : 48
 • કુટુંબની વાર્ષિક આવક : 0
 • પીન કોડ : 370655
 • હાલનું સરનામું : મયુર એચ. મામતોરા, આસુતોષ નગર , પ્લોટ નં - ૪૩, મકાન નં ૫/૨/૨૪૪, પંચવટીની પાછળ, નલિયા - કચ્છ.
 • ફોન નંબર : 9913954010
 • પીન કોડ : 370655
 • વ્યવસાયનું સરનામું : મયુર એચ.મામતોરા, એરફોર્સ સ્ટેશન , ગેરીશન ઈન્જીનીયર, એમ.ઈ.એસ. નલિયા -કચ્છ.
 • ફોન નંબર : 9913954010

કુટુંબના સભ્યોની માહિતી

ક્રમવ્યક્તિ નંબરવ્યક્તિનું નામસબંધજન્મ તારીખઉમરવૈવાહિકવડીલ
1 40 મયુર હરીલાલ મામતોરા પોતે27/08/196558પરણિતહા
2 41 ઉર્મિલા મયુર મામતોરા પત્ની19/07/196855પરણિતના
3 42 ભાર્ગવ મયુર મામતોરા પુત્ર02/02/199231બાળ કક્ષાના
4 43 ચાંદની મયુર મામતોરા પુત્રી11/08/199825બાળ કક્ષાના
Our Parivar Want to Say Something