કુટુંબ ની માહિતી

 • કુટુંબ નંબર : 6
 • કુટુંબ ના વડીલનું નામ : મુરજીભાઇ માવજીભાઈ સોનેજી
 • અટક : સોનેજી
 • મૂળ ગામ : નલિયા
 • દેવ સ્થાન(ગામ) :
 • કુલ દેવી(ગામ) :
 • હાલ નું ગામ : નલિયા
 • ગોત્ર : કૌડીલ
 • આપણો પરિચય ક્રમાંક : 56
 • કુટુંબની વાર્ષિક આવક : 0
 • પીન કોડ : 370655
 • હાલનું સરનામું : સુથાર ફળીયા, નલિયા - કચ્છ, તા - અબડાસા.
 • ફોન નંબર : 9537519135
 • પીન કોડ : 370655
 • વ્યવસાયનું સરનામું : સોનેજી મુરજીભાઇ માવજીભાઈ, જૈન દેરાસરની બાજુમાં, નલિયા - કચ્છ, તા - અબડાસા.
 • ફોન નંબર : 9537519135

કુટુંબના સભ્યોની માહિતી

ક્રમવ્યક્તિ નંબરવ્યક્તિનું નામસબંધજન્મ તારીખઉમરવૈવાહિકવડીલ
1 14 મુરજીભાઇ માવજીભાઈ સોનેજી પોતે14/02/194971પરણિતહા
2 15 મંજુલાબેન મુરજીભાઇ સોનેજી પત્ની11/06/195664પરણિતના
3 16 અશ્વિન મુરજીભાઇ સોનેજી પુત્ર22/06/197644પરણિતના
4 17 સુનિતાબેન અશ્વિન સોનેજી પુત્રવધુ09/03/197743પરણિતના
5 18 મિતકુમાર અશ્વિન સોનેજી પૌત્ર25/01/200812બાળ કક્ષાના
6 19 રીધ્ધીબેન અશ્વિન સોનેજી પૌત્રી21/12/20119બાળ કક્ષાના
7 20 મહેશ મુરજીભાઇ સોનેજી પુત્ર02/06/197941અપરણિતના
8 21 રમેશ મુરજીભાઇ સોનેજી પુત્ર06/11/198040અપરણિતના
9 22 જીજ્ઞેશ મુરજીભાઇ સોનેજી પુત્ર17/01/198535અપરણિતના
Our Parivar Want to Say Something