કુટુંબ ની માહિતી

 • કુટુંબ નંબર : 5
 • કુટુંબ ના વડીલનું નામ : સાવિત્રીબેન મચ્છર
 • અટક : મચ્છર
 • મૂળ ગામ : મોથાળા
 • દેવ સ્થાન(ગામ) : ક્ષેત્રપાળ
 • કુલ દેવી(ગામ) : વીંધ્યવાસીની
 • હાલ નું ગામ : ડુમરા
 • ગોત્ર : મુદગલ
 • આપણો પરિચય ક્રમાંક : 755
 • કુટુંબની વાર્ષિક આવક : 0
 • પીન કોડ : 370490
 • હાલનું સરનામું : કારાણી ફળિયો, ડુમરા - કચ્છ, તા. અબડાસા, જીલ્લો - કચ્છ.
 • ફોન નંબર : 9727330981
 • પીન કોડ : 370490
 • વ્યવસાયનું સરનામું : બજાર ચોક, ડુમરા - કચ્છ, તા. અબડાસા, જીલ્લો - કચ્છ.
 • ફોન નંબર : 9727330981

કુટુંબના સભ્યોની માહિતી

ક્રમવ્યક્તિ નંબરવ્યક્તિનું નામસબંધજન્મ તારીખઉમરવૈવાહિકવડીલ
1 12 સાવિત્રીબેન ભીમજી મચ્છર પોતે13/03/194578વિધવાહા
2 13 કલ્પેશ ભીમજી મચ્છર પુત્ર24/12/198835અપરણિતના
Our Parivar Want to Say Something