કુટુંબ ની માહિતી

 • કુટુંબ નંબર : 10
 • કુટુંબ ના વડીલનું નામ : ગં. સ્વ દમયંતીબેન શનિશ્ચરા
 • અટક : શનિશ્ચરા
 • મૂળ ગામ : નલિયા
 • દેવ સ્થાન(ગામ) : જસરાજદાદા
 • કુલ દેવી(ગામ) : આશાપુરા, ખોડિયાર
 • હાલ નું ગામ : નલિયા
 • ગોત્ર : અગસ્ત
 • આપણો પરિચય ક્રમાંક : 593
 • કુટુંબની વાર્ષિક આવક : 0
 • પીન કોડ : 370655
 • હાલનું સરનામું : સુથાર ફળિયા, જૈન દેરાસરની પાછળ , નલિયા - કચ્છ, તા - અબડાસા.
 • ફોન નંબર : 02831222217
 • પીન કોડ : 370655
 • વ્યવસાયનું સરનામું : સુથાર ફળિયા, નલિયા - કચ્છ, તા - અબડાસા.
 • ફોન નંબર : 02831222217

કુટુંબના સભ્યોની માહિતી

ક્રમવ્યક્તિ નંબરવ્યક્તિનું નામસબંધજન્મ તારીખઉમરવૈવાહિકવડીલ
1 34 ગં. સ્વ દમયંતીબેન પ્રધાનજી શનિશ્ચરા પોતે10/06/193588વિધવાહા
2 35 મનસુખલાલ પ્રધાનજી શનિશ્ચરા પુત્ર27/10/195964વિધુરના
3 36 બ્રીજેસ મનસુખલાલ શનિશ્ચરા પૌત્ર20/12/199132અપરણિતના
4 37 કિશોર પ્રધાનજી શનિશ્ચરા પુત્ર09/10/197152પરણિતના
5 38 અલ્કા કિશોર શનિશ્ચરા પુત્રવધુ20/05/197449પરણિતના
6 39 વત્સલ કિશોર શનિશ્ચરા પૌત્ર01/10/200716બાળ કક્ષાના
Our Parivar Want to Say Something