કુટુંબ ની માહિતી

 • કુટુંબ નંબર : 3
 • કુટુંબ ના વડીલનું નામ : ડાઈબાઈ છાંટબાર
 • અટક : છાંટબાર
 • મૂળ ગામ : બાયઠ
 • દેવ સ્થાન(ગામ) : ક્ષેત્રપાળ
 • કુલ દેવી(ગામ) : વીંધ્યવાસીની
 • હાલ નું ગામ : ડુમરા
 • ગોત્ર : કપિલ
 • આપણો પરિચય ક્રમાંક : 66
 • કુટુંબની વાર્ષિક આવક : 0
 • પીન કોડ : 370490
 • હાલનું સરનામું : દશાવાસ ફળિયો, ગામ - ડુમરા, તા. - અબડાસા, જીલ્લો - કચ્છ.
 • ફોન નંબર : 9638528755
 • પીન કોડ : 370490
 • વ્યવસાયનું સરનામું : દશાવાસ ફળિયો, ગામ - ડુમરા, તા. - અબડાસા, જીલ્લો - કચ્છ.
 • ફોન નંબર : 9638528755

કુટુંબના સભ્યોની માહિતી

ક્રમવ્યક્તિ નંબરવ્યક્તિનું નામસબંધજન્મ તારીખઉમરવૈવાહિકવડીલ
1 9 ડાઈબાઈ ખીમજી છાંટબાર પોતે-0વિધવાહા
Our Parivar Want to Say Something