કુટુંબ ની માહિતી

 • કુટુંબ નંબર : 1
 • કુટુંબ ના વડીલનું નામ : રવિલાલ ગાંગજી છાંટબાર
 • અટક : છાંટબાર
 • મૂળ ગામ : બાયઠ
 • દેવ સ્થાન(ગામ) : ક્ષેત્રપાળ
 • કુલ દેવી(ગામ) : વીંધ્યવાસીની
 • હાલ નું ગામ : ડુમરા
 • ગોત્ર : કપિલ
 • આપણો પરિચય ક્રમાંક : 64
 • કુટુંબની વાર્ષિક આવક : 0
 • પીન કોડ : 370490
 • હાલનું સરનામું : કારાણી ફળિયું, ડુમરા - કચ્છ, તા - અબડાસા.
 • ફોન નંબર : 9913434339
 • પીન કોડ : 370490
 • વ્યવસાયનું સરનામું : કારાણી ફળિયું, ડુમરા - કચ્છ, તા - અબડાસા.
 • ફોન નંબર : 9913434339

કુટુંબના સભ્યોની માહિતી

ક્રમવ્યક્તિ નંબરવ્યક્તિનું નામસબંધજન્મ તારીખઉમરવૈવાહિકવડીલ
1 1 રવિલાલ ગાંગજી છાંટબાર પોતે27/05/195172પરણિતહા
2 2 મેનાબેન રવિલાલ છાંટબાર પત્ની15/07/195370પરણિતના
3 3 કેતન રવિલાલ છાંટબાર પુત્ર13/07/198835અપરણિતના
4 4 કિરણ રવિલાલ છાંટબાર પુત્ર13/07/198835પરણિતના
Our Parivar Want to Say Something