કુટુંબ ની માહિતી

 • કુટુંબ નંબર : 7
 • કુટુંબ ના વડીલનું નામ : નરોત્તમભાઈ માવજીભાઈ સોનેજી
 • અટક : સોનેજી
 • મૂળ ગામ : નલિયા
 • દેવ સ્થાન(ગામ) :
 • કુલ દેવી(ગામ) :
 • હાલ નું ગામ : નલિયા
 • ગોત્ર :
 • આપણો પરિચય ક્રમાંક : 58
 • કુટુંબની વાર્ષિક આવક : 0
 • પીન કોડ : 370655
 • હાલનું સરનામું : સુથાર ફળિયા, નલિયા - કચ્છ, તા - અબડાસા.
 • ફોન નંબર :
 • પીન કોડ : 370655
 • વ્યવસાયનું સરનામું : સુથાર ફળિયા, નલિયા - કચ્છ, તા - અબડાસા.
 • ફોન નંબર :

કુટુંબના સભ્યોની માહિતી

ક્રમવ્યક્તિ નંબરવ્યક્તિનું નામસબંધજન્મ તારીખઉમરવૈવાહિકવડીલ
1 23 નરોત્તમભાઈ માવજીભાઈ સોનેજી પોતે25/06/195469પરણિતહા
2 24 હીરાગૌરીબેન નરોત્તમભાઈ સોનેજી પત્ની21/05/195865પરણિતના
3 25 કલ્પના નરોત્તમભાઈ સોનેજી પુત્રી05/06/198934અપરણિતના
4 26 નિલમ સોનેજી પુત્રી24/03/199231અપરણિતના
5 27 ભાવિની નરોત્તમભાઈ સોનેજી પુત્રી28/04/199726અપરણિતના
Our Parivar Want to Say Something