કુટુંબ ની માહિતી

 • કુટુંબ નંબર : 2
 • કુટુંબ ના વડીલનું નામ : વિજય ગાંગજી છાંટબાર
 • અટક : છાંટબાર
 • મૂળ ગામ : બાયઠ
 • દેવ સ્થાન(ગામ) : ક્ષેત્રપાળ
 • કુલ દેવી(ગામ) : વીંધ્યવાસીની
 • હાલ નું ગામ : ડુમરા
 • ગોત્ર : કપિલ
 • આપણો પરિચય ક્રમાંક : 65
 • કુટુંબની વાર્ષિક આવક : 0
 • પીન કોડ : 370490
 • હાલનું સરનામું : કારાણી ફળિયો, ગામ - ડુમરા, તા. - અબડાસા, જીલ્લો - કચ્છ.
 • ફોન નંબર : 9725424068
 • પીન કોડ : 370490
 • વ્યવસાયનું સરનામું : કારાણી ફળિયો, ગામ - ડુમરા, તા. - અબડાસા, જીલ્લો - કચ્છ.
 • ફોન નંબર : 9725424068

કુટુંબના સભ્યોની માહિતી

ક્રમવ્યક્તિ નંબરવ્યક્તિનું નામસબંધજન્મ તારીખઉમરવૈવાહિકવડીલ
1 5 વિજય ગાંગજી છાંટબાર પોતે15/09/195370પરણિતહા
2 6 ધનલક્ષ્મી વિજય છાંટબાર પત્ની20/03/195667પરણિતના
3 7 રીના વિજય છાંટબાર પુત્રી06/12/198835અપરણિતના
4 8 જય વિજય છાંટબાર પુત્ર21/05/199231અપરણિતના
Our Parivar Want to Say Something