કુટુંબ ની માહિતી

 • કુટુંબ નંબર : 9
 • કુટુંબ ના વડીલનું નામ : ઉમરશી ગોપાલજી કલ્યાણજી વીંછી
 • અટક : વીંછી
 • મૂળ ગામ : વાંકી
 • દેવ સ્થાન(ગામ) :
 • કુલ દેવી(ગામ) : આશાપુરા
 • હાલ નું ગામ : નલિયા
 • ગોત્ર : વત્સ
 • આપણો પરિચય ક્રમાંક : 945
 • કુટુંબની વાર્ષિક આવક : 0
 • પીન કોડ : 370655
 • હાલનું સરનામું : સુથાર ફરીયો, નલિયા - કચ્છ, તા - અબડાસા.
 • ફોન નંબર : 9537388903
 • પીન કોડ : 370655
 • વ્યવસાયનું સરનામું : શેઠભી નરશીનાથા ચેરીટી ટ્રસ્ટ, ચંદ્રપ્રભ જૈન દેરાસર, મોતા ફરીયો , નલિયા, તા - અબડાસા (કચ્છ).
 • ફોન નંબર : 9925431661

કુટુંબના સભ્યોની માહિતી

ક્રમવ્યક્તિ નંબરવ્યક્તિનું નામસબંધજન્મ તારીખઉમરવૈવાહિકવડીલ
1 32 ઉમરશી ગોપાલજી કલ્યાણજી વીંછી પોતે24/11/195073પરણિતહા
2 33 ઉષા ઉમરશી વીંછી પત્ની26/06/195073પરણિતના
Our Parivar Want to Say Something