કુટુંબ શોધો

કુટુંબની યાદી Page 1 of 54

કુટુંબ નંબરમુખ્ય વ્યક્તિપરિચય નંબરતાલુકોગામ
1 રવિલાલ ગાંગજી છાંટબાર 64અબડાસાડુમરા
2 વિજય ગાંગજી છાંટબાર 65અબડાસાડુમરા
3 ડાઈબાઈ છાંટબાર 66અબડાસાડુમરા
5 સાવિત્રીબેન મચ્છર 755અબડાસાડુમરા
6 મુરજીભાઇ માવજીભાઈ સોનેજી 56અબડાસાનલિયા
7 નરોત્તમભાઈ માવજીભાઈ સોનેજી 58અબડાસાનલિયા
8 પ્રફુલ મુળજી છાંટબાર 50અબડાસાનલિયા
9 ઉમરશી ગોપાલજી કલ્યાણજી વીંછી 945અબડાસાનલિયા
10 ગં. સ્વ દમયંતીબેન શનિશ્ચરા 593અબડાસાનલિયા
11 મયુર હરીલાલ મામતોરા 48અબડાસાનલિયા
Our Parivar Want to Say Something