શ્રી કચ્છી બ્રહ્મક્ષત્રિય જ્ઞાતિ પરિવાર સમિતિની માહિતી

પ્રમુખ શ્રી બ્રહ્મક્ષત્રિય જ્ઞાતિ પરિવાર સમિતિ

 • નામ :ભવાનજી શામજી મચ્છર
 • સરનામું :ઠાકર મંદિરની સામે, પીપડા શેરી, માધાપર (જૂનાવાસ) તા - ભુજ.
 • ફોન :૯૯૧૩૯ ૯૮૯૫૧

નલીયા સમિતિના સભ્યો

 • નામ : સંજય કે. રાજાવાઢા
 • સરનામું : જયેશ રેડિયો સેન્ટર દરબાર ગઢની સામે, મેઈન બજાર, નલિયા - કચ્છ.
 • ફોન : ૯૯૨૫૩ ૧૨૩૧૦
 • નામ : રોબીન ડી. છાંટબાર
 • સરનામું : જયેશ રેડિયો સેન્ટર દરબાર ગઢની સામે, મેઈન બજાર, નલિયા - કચ્છ.
 • ફોન : ૯૮૨૫૧ ૨૨૯૨૪

નખત્રાણા સમિતિના સભ્યો

 • નામ : વિનય એચ. ધાંધા
 • સરનામું : હીરાલાલ આર.ધાંધા ખારા કુવાની બાજુમાં, જૂનાવાસ , નખત્રાણા - કચ્છ.
 • ફોન : ૯૯૭૯૧ ૭૮૯૮૭
 • નામ : હીરાલાલ આર. ધાંધા
 • સરનામું : હીરાલાલ આર.ધાંધા ખારા કુવાની બાજુમાં, જૂનાવાસ , નખત્રાણા - કચ્છ.
 • ફોન : ૯૭૨૬૮ ૪૩૯૭૫

ભુજ સમિતિના સભ્યો

 • નામ : શાંતિલાલ કે.મચ્છર
 • સરનામું : શોપ નં ૪, કતીરા કોમ્પ્લેક્ષ, આશાપુરા રીંગ રોડ સોનીવાડ, ભુજ
 • ફોન : ૯૪૨૯૩ ૦૭૨૪૦
 • નામ : કિશોરભાઈ પી. લીયા
 • સરનામું : શોપ નં ૪, કતીરા કોમ્પ્લેક્ષ, આશાપુરા રીંગ રોડ સોનીવાડ, ભુજ
 • ફોન : ૯૮૨૫૩ ૧૦૭૨૨
 • નામ : સુખદેવ જે. મચ્છર
 • સરનામું : શોપ નં ૨૮, કતીરા કોમ્પ્લેક્ષ, આશાપુરા રીંગ રોડ સોનીવાડ, ભુજ
 • ફોન : ૯૯૦૯૫ ૨૬૯૯૯
 • નામ : આનંદ એમ.શનીશ્ચરા
 • સરનામું : શોપ નં ૨૮, કતીરા કોમ્પ્લેક્ષ, આશાપુરા રીંગ રોડ સોનીવાડ, ભુજ
 • ફોન : ૯૬૮૭૬ ૦૯૫૨૨

અંજાર સમિતિના સભ્યો

 • નામ : વ્રજલાલભાઈ સોનેજી
 • સરનામું : વ્રજ આર્ટસ સોરઠીયા નાકા,ભીડભંજન મહાદેવ, સામે, અંજાર - કચ્છ.
 • ફોન : ૯૮૨૪૩ ૪૨૧૮૯

ગાંધીધામ સમિતિના સભ્યો

માંડવી સમિતિના સભ્યો

 • નામ : મનીષ જે. લીયા
 • સરનામું : ભારત સ્ટેશનર્સ રંગચુલીની બાજુમાં, માંડવી - કચ્છ.
 • ફોન : ૯૯૯૮૧ ૫૪૧૩૪
 • નામ : મુકેશ કે. લીયા
 • સરનામું : ભારત સ્ટેશનર્સ રંગચુલીની બાજુમાં, માંડવી - કચ્છ.
 • ફોન : ૯૯૨૫૬ ૩૪૧૨૦
 • નામ : ચેતન એસ.ટાટારિયા
 • સરનામું : ભારત સ્ટેશનર્સ રંગચુલીની બાજુમાં, માંડવી - કચ્છ.
 • ફોન : ૯૯૨૪૬ ૨૨૮૦૮

મુન્દ્રા સમિતિના સભ્યો

 • નામ : મનન એ. ધનાણી
 • સરનામું : અશ્વિનભાઈ ધનાણી મેઈન બજાર, મુન્દ્રા - કચ્છ.
 • ફોન : ૯૮૯૮૯ ૮૯૩૬૫
 • નામ : કિર્તીભાઈ બી ઘેલા
 • સરનામું : અશ્વિનભાઈ ધનાણી મેઈન બજાર, મુન્દ્રા - કચ્છ.
 • ફોન : ૯૯૨૫૨ ૬૬૫૦૦
Latest News
Our Parivar Want to Say Something