વિવિધ સામાજીક પ્રસંગોએ વપરાતી સામગ્રી અંગેની માહિતી

(૧) મગ ૫૦૦ ગ્રામ, (૨) ગોળ ૨૫૦ ગ્રામ, (૩) સાટા નંગ – ૪, (૪) શ્રીફળ નંગ – ૧, (૫) લાલ કાપડ મીટર – ૧, (૬) કટાર – દીવો – દેશીનામાનો ચોપડો - કલમ – ખડિયો.

સૌજન્ય : શ્રી હિંગલાજ ગરબી મંડળ, માંડવી - કચ્છ

ખનખોરે માટે :

(૧) સાટા કિલો – ૨, (૨) શ્રીફળ નંગ – ૧, (૩) ટોપરા નંગ – ૪, (૪) લીલું કાપડ મીટર – ૧, (૫) લાલ કાપડ મીટર – ૧, (૬) પૂડા નંગ - ૬ જેમાં [૧] ૨૫૦ ગ્રામ સાકાર, [૨] ૫૦ ગ્રામ ગુલાલ, [૩] ૧૦૦ ગ્રામ સોપારી (કાચી), [૪] ૧૦ ગ્રામ એલચી, [૫] ૧૦ ગ્રામ લવીંગ, [૬] ૫૦ ગ્રામ દ્રાક્ષ.

સગપણ માટે

(૧) વરરાજાની માતાજી માટે બ્લાઉઝ પીસ – ૧, (૨) ચોખા ૫૦૦ ગ્રામ (સાથીયો બનાવવા માટે), (૩) સોપારી (કાચી) નંગ – ૧, (૪) કંકાવટી ચાંદલા માટે (૫) રૂપિયો ૧નો સિક્કો, (૬) અન્યને રોકડ (મૂળા) આપવા.

સગપણ માટે

(૧) શ્રીફળ નંગ – ૧, (૨) અબીલ, (૩) ગુલાલ, (૪) બાજોઠ, (૫) ચોખા ૫૦૦ ગ્રામ, (૬) દીવો ધી સાથે, (૭) ફુલ, (૮) અગરબતી, (૯) ત્રાંબાનો કળશીયો પાણી સાથે.

માંડવા મુહુર્ત માટે

(૧) માણેક સ્તંભ રોપવો, (૨) નાના સાતર, (૩) મોટા સાતર, (૪) જશરાજની પૂજા, (૫) ઘડી ભરવી, (૬) ચક વધવો.

લગ્ન માટે

(૧) પાનેતર – સાડી – બ્લાઉઝ – ચણીયો – પછેડી, (૨) અન્ય સાડી – ૨, બ્લાઉઝ, ચણીયા, પછેડી, (૩) સાડી નંગ – ૧ અથવા બ્લાઉઝ ૭, (૪) દાગીના : પગની ઝાંઝર, નાકની સરી, હાથના સફેદ ચુડા અથવા બીજું જે આપવું હોય તે, (૫) જમાઈને કપડાની જોડ – ૧ અથવા સૂટનું કાપડ અથવા દાગીનામાં જે આપવું હોય તે, (૬) મા માટલા માટે કાચી માટીનો ઘડો (હાલે સ્ટીલનો હાંડો ઉપયોગમાં લેવાય તેવો) એ માટલામાં નાખવા માટે બુંદીના લાડુ નંગ – ૨૧, (૭) વરપક્ષવાળાને કન્યા પક્ષવાળા પહેરામણી પહેરાવે તે: વરના માતાને સાડી, પિતાને શાલ, દાદા – દાદીને શાલ – સાડી, નાના-નાનીને શાલ – સાડી અથવા યથાશક્તિ મુજબ રોકડ રકમ, વરરાજાની બહેન માટે સાડી, લુણગુરીને ફ્રોક માટે કાપડ (૮) ગોરમાની ટાંગ માટે કાપડ મીટર – ૩, (૯) પાનેતર માટે પછેડી નંગ – ૧, (૧૦) બે ફૂલહાર, (૧૧) નાનાતરો યથાશક્તિ મુજબ (રોકડ રકમ), (૧૨) જાન આવવાની વધાઈ માટે ખાંડથી ભરેલા સુક્કા ટોપરા – ૨, (૧૩) દૂધનો કળશિયો (પગ ધોવા માટે), (૧૪) પોખાણા – ખાંડ – જરોર તૈયાર રાખવા.

સૌજન્ય : શ્રી હિંગલાજ ગરબી મંડળ, માંડવી - કચ્છ

ખનખોરે માટે

(૧) ખાંડ કિલો – ૨, (૨) સાટા કિલો – ૨, (૩) ટોપરા નંગ – ૪, (૪) શ્રીફળ નંગ – ૧, (૫) પૂડા નંગ – ૬ જેમાં [૧] ૨૫૦ ગ્રામ સાકર, [૨] ૫૦ ગ્રામ ગુલાલ, [૩] ૧૦૦ ગ્રામ સોપારી (કાચી), [૪] ૧૦ ગ્રામ એલચી, [૫] ૧૦ ગ્રામ લવીંગ, [૬] ૫૦ ગ્રામ દ્રાક્ષ.

સગપણ માટે

(૧) સાટા કિલો – ૨, (૨) ખાંડ કિલો – ૨, (૩) શ્રીફળ નંગ - ૧, (૪) મીઠાઈ ૫૦૦ ગ્રામ, (૫) ચાંદલા ડબી નંગ – ૨, (૬) કંકુ ડબી નંગ – ૨, (૭) બંગડી લાલ નંગ – ૧૨, (૮) બંગડી લીલી નંગ – ૧૨, (૯) રૂપિયો ૧નો સિક્કો.

લગ્ન લખાવવા માટે

(૧) પછેડી નંગ – ૧(વરરાજાના પિતા માટે), (૨) સોપારી નંગ – ૨, (૩) હળદર બે સાંખી – ૧, (૪) શ્રીફળ નંગ – ૧, (૫) ખોભા નાડુ (૬) અબીલ, (૭) ગુલાલ, (૮) અખિયાણું (કાચી ખીચડી) કિલો ૧, (૯) મીઠાઈ ૫૦૦ ગ્રામ (કન્યા માટે), (૧૦) દક્ષિણા (રોકડ).

માંડવા મુહૂર્ત માટે

(૧) માણેક સ્તંભ રોપવો, (૨) નાના સાતર, (૩) મોટા સાતર, (૪) જશરાજની પૂજા, (૫) ઘડી ભરવી, (૬) ચક વધવો.

પડરાની પેટી માટે

(૧) ઘરચોળું, બ્લાઉઝ, ચણીયો, (૨) સાડી-૩, બ્લાઉઝ-૨, ચણીયા-૨, (૩) દાગીના : પગનીઝાંઝર, નાકની સરી, હાથના લાલ રંગના ચુડા, ખીરોલ, વેણું, ચેન, કાન બૂટી, (૪) પડરાની પેટીમાં ઉપર મુજબના કપડા-દાગીના સાથે લોબાન-ખોભા નાડો, સિંદુરની પડીકી અને ખીરોલ વેણો, પછેડી નંગ ૧, ઘરચોળા માટે, ફૂલના બે હાર, હાથવળા માટે રૂમાલ ૧, કંઢી માટે નાળીયેર તથા મગફળી(ભુતળા) તથા અન્ય મંદિરો માટે નાળીયેર અને મગફળી, એક શાલ, નાનાંતરો યથાશક્તિ મુજબ, અખીયાણો ખીચડી દાળ ૫ કિલો,મગફળી ૪ કિલો, (૫) વરરાજાનેપોંખવા સમયે : જરોરમાં રૂ. ૫/- રોકડા, ઘીનો કળશિયો, કન્યા પક્ષના ગોરનો લાગો રૂ. ૨૧/-, (૬) વર પક્ષવાળાએ કન્યાપક્ષવાળાને ફળાહાર આપવા અને દૂધ, જરોર તથા પોખણા.

સૌજન્ય : શ્રી હિંગલાજ ગરબી મંડળ, માંડવી - કચ્છ

શ્રીફળ નંગ-૮, શ્રીફળ નંગ – ૧ સુકો, સફેદ કાપડ ૨ મીટર, મદ્રાસી કાપડ ૧ મીટર, કાપડ પીસ નંગ – ૫ (લાલ, લીલો, પીળો, સફેદ, કેસરી), સોપારી ૧૦૦ ગ્રામ, પબડી ૫૦ ગ્રામ, બદામ ૫૦ ગ્રામ, સાકર ૨૫૦ ગ્રામ, ગોળ ૧૨૫ ગ્રામ, ખાંડ ૧૨૫ ગ્રામ, તજ ૧૦ ગ્રામ, એલચી ૧૦ ગ્રામ, લવિંગ ૧૦ ગ્રામ, જનોઈ જોટા-૨, ખોભાનાડું ઢેરી-૧, કપૂર ગોટી-૪, માચીસ-૧, કપાસ-અગરબતી બંડલ ૧, હળદર આખી ૫૦ ગ્રામ, ચોખા ૨ કિલો, મગ ૧ કિલો, ચણાદાળ ૧ કિલો, ઘઉં ૧.૫ કિલો, અબીલ ૫૦ ગ્રામ, ગુલાલ ૫૦ ગ્રામ, કંકુ ૫૦ ગ્રામ, ગુગળ ૫૦ ગ્રામ, વારો ૫૦ ગ્રામ, સરસવ ૫૦ ગ્રામ, તલ ૫૦૦ ગ્રામ, જવ ૨૫૦ ગ્રામ, હવન ઔષધ ૧૦૦ ગ્રામ, દેશી ધી ૫૦૦ ગ્રામ, હવન માટે – લાકડા – છાણા – છબર – છુટા ફૂલ – આંબાના પણ, માણેકસ્તંભ ૧, માટીની હાંડી નંગ ૧, પછેડી નંગ – ૧, નેપકીન નંગ ૧, પંચામૃત, કંકાવટી, ધડીના વાસણ સેટ ૨, ઇન્ડોણી નંગ ૨, પાટલા નંગ ૩, બાજોઠ નંગ ૧, લીલા ફળ નંગ ૮, નાગરવેલ પાન ૧૨, પકવાન નંગ ૪, લાડુ નંગ ૪, પેંડા નંગ ૪.

સૌજન્ય : શ્રી હિંગલાજ ગરબી મંડળ, માંડવી - કચ્છ

શ્રીફળ નંગ – ૬, સુકો શ્રીફળ નંગ – ૧, સફેદ કાપડ ૧|| મીટર, મદ્રાસી કાપડ ૧ મીટર, કાપડ પીસ નંગ – ૪ (લાલ, લીલો, સફેદ, કેસરી), સોપારી ૧૦૦ ગ્રામ, પબડી ૫૦ ગ્રામ, બદામ ૫૦ ગ્રામ, સાકર ૧૨૫ ગ્રામ, ગોળ ૧૨૫ ગ્રામ, ખાંડ ૧૦૦ ગ્રામ, તજ ૧૦ ગ્રામ, એલચી ૧૦ ગ્રામ, લવીંગ ૧૦ ગ્રામ, જનોઈ નંગ-૧, ખોભાનાડું ઢેરી – ૧, કપૂર ગોટી – ૪, માચીસ – ૧, કપાસ – અગરબતી બંડલ ૧, હળદર આખી ૫૦ ગ્રામ, ૨.૫ કિલો, મગ ૧ કિલો, ચણાદાળ ૧ કિલો, ઘઉં ૧.૫ કિલો, મગફળી ૨ કિલો, અબીલ ૨૫૦ ગ્રામ, ગુલાલ ૫૦૦ ગ્રામ, કંકુ ૧૦૦ ગ્રામ, તલ ૨૫૦ ગ્રામ, જવ ૨૫૦ ગ્રામ, હવન ઔષધ ૧૦૦ ગ્રામ, દેશી ધી ૫૦૦ ગ્રામ, હવન માટે – લાકડા – છાણા – હવન કુંડી – છબર – છુટા ફૂલ – આંબાના પાન – તુલસી પાન, પોંખણા સેટ ૧, પછેડી નંગ ૧, શાલ નંગ ૧, હસ્તમેળાપ માટે રૂમાલ નંગ ૧, પંચામૃત, દૂધ, કંકાવટી, જરોર, ચોરીના વાસણ સેટ ૪, પાટલા નંગ ૩, બાજોઠ નંગ ૧, લીલાફળ નંગ ૧૦, નાગરવેલ પાન ૧૨.

સૌજન્ય : શ્રી હિંગલાજ ગરબી મંડળ, માંડવી - કચ્છ

Latest News